Toiminta

Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.

Suomen Kehitysvammalääkärit ry “työskentelee kehitysvammalääketieteen edistämiseksi “…

Vuosikokous 2022

Suomen kehitysvammalääkäreiden vuosikokous pidetään 12.5.2022 klo 18.00 Kehitysvammapsykiatrian koulutuspäivien yhteydessä Turun Ruissalossa.

Käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
 4. Ääntenlaskijoiden valinta
 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 6. Yhdistyksen toimintakertomus 2021
 7. Yhdistyksen tilinpäätös 2021
 8. Toiminnantarkastajien lausunto
 9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
 10. Jäsenmaksu 2022
 11. Hallituksen jäsenet 2022
 12. Toimintasuunnitelma 2022
 13. Talousarvio v. 2022
 14. Toiminnantarkastajien valinta v. 2022.
 15. Muut esille tulevat asiat: Sääntömuutos (viestintä kokouksista ja kokoukset etäyhteydellä)
 16. Kokouksen päättäminen

Sääntömuutosesitys vuosikokoukselle

Suomen kehitysvammalääkärit, Finlands läkare för utvecklingsstörda

Nykyinen sääntö: 13 § Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle jokaiselle jäsenelle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta lähetettävällä kirjallisella kutsulla.

Muutosesitys: 13 § Yhdistyksen kokoukset kutsutaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta lähetettävällä kutsulla. Kokouksista annetaan tieto yhdistyksen jäsenille sähköpostitse ja yhdistyksen internetsivuilla. Hallituksella on harkintavalta etäosallistumismahdollisuuden tarjoamiseen ja kokousten järjestämiseen etäyhteydellä.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.

Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.
TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2021–31.12.2021

Verkkosivuilla julkaistaan lyhennetty versio toimintasuunnitelmasta.

Suomen kehitysvammalääkärit ry:ssä oli vuoden 2021 lopussa 114 lääkärijäsentä. Yhdistykseen liittyi vuonna 2021 yksi henkilö ja yhdistyksellä on neljä kunniajäsentä. Varsinaiseksi jäseneksi yhdistykseen voi liittyä laillistettu lääkäri, joka on Suomen Lääkäriliitto – Finlands Läkarförbund ry:n jäsen ilmoittamalla yhdistyksen hallituksen jäsenelle halukkuutensa liittyä yhdistyksen jäseneksi. Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita kaikki kehitysvammaisten terveydestä ja hyvinvoinnista, palveluista tai niihin liittyvästä tutkimuksesta ja koulutuksesta kiinnostuneet lääkärit. Lääkäriliiton jäsenmaksuvälitys perii liittoon kuuluvien jäsenmaksut.  Kunniajäsenet ja eläkeläiset on vapautettu jäsenmaksusta.

Toiminta vuonna 2021

Korona -pandemia vaikeutti ja rajoitti yhdistyksen toimintaa vuonna 2021. Suunnitellut koulutustilaisuudet siirtyivät. Hallitus kokoontui vuonna 2021 kaksi kertaa, 26.3.2021 ja 14.-15.10.2021 (aivoriihikokous) ja lisäksi pidettiin tarpeen mukaan sähköpostikokouksia.

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 26.3.2021. Hallitukseen 2021 valittiin puheenjohtaja Seija Aaltonen, varapuheenjohtaja Maria Arvio, varainhoitaja Jarmo Körkkö, sihteeri Tuomo Määttä, jäsenet Nina Bjelogrlic-Laakso ja Minna Kuusela, varajäsenet Lumikukka Socada ja Petri Mattila sekä asiantuntijajäsenet Jaana Lähdetie, Elina Knuuttila ja Elina Santti. Toiminnantarkastajiksi valittiin Desiree Caminiti-Partanen ja Markku Nyman.

Hallituksen aivoriihikokouksessa valmisteltiin kehitysvammapsykiatrian päiviä 2022. Keskusteltiin kehitysvammaisten mielenterveyspalveluista ja alan tutkimuksesta ja tutkimusyhteistyön mahdollisuuksista. Tutkimuksesta kiinnostuneita ja resursseja tarvitaan. Kehitysvammapalveluihin tulleiden uusien asiakkaiden määrä on jopa kaksinkertaistunut viiden vuoden kuluessa (Jarmo Körkön havainto). Psykiatrian palvelut kehitysvammaisille on koettu riittämättömiksi. Emotionaaliseen kehitykseen liittyvät käyttäytymisen ilmiöt voidaan tulkita mielenterveyden häiriöiksi.

EAMHID (European Association for Mental Health in Intellectual Disability) järjestää 14. kongressinsa Helsingissä 21.–23.9. 2023. Aivoriihikokouksen aikana osallistuimme etäyhteydellä EAMHID:n kongressin valmistelutyöryhmän kokoukseen. Kehitysvammalääkäriyhdistys osallistuu valmisteluun Kehitysvammaliiton ja KTO:n kanssa tarjoamalla asiantuntija-apua. Kongressin teemana on Best Practices – Keys to Better Life. Kongressi toteutetaan hybridimallilla, etäosallistuminen on mahdollista. Osallistujamääräksi arvioidaan yhteensä noin 600.

Kehitysvammalääkäreillä ja alan työryhmillä on ollut mahdollisuus seurata TAYS:n kehitysvammalääketieteen luentosarjaa syksystä 2018 alkaen etäyhteydellä. Vastuuhenkilönä Nina Bjelogrlic-Laakso. Etäyhteydellä oli mahdollisuus seurata myös mm. autismikokousta BIAC3 Winter 2021 – Balkan International Autism Conference 27.-28.11.2021. 

Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin pääasiassa kotisivuilla: https://kehitysvammalaakarit.fi. Tietoa koulutustilaisuuksista välitettiin jäsenille myös sähköpostitse. Eila Keinonen/Qr-Mediasta huolehti nettisivujen ja jäsenrekisterin päivityksistä. Noin puolet (55/113) jäsenistä on työikäisiä. Sähköpostitse tavoitettavissa on noin 85 % jäsenistä, lähes kaikki muut postitse. Muutamien kohdalta yhteystiedot edelleen puuttuvat.

Yhdistyksellä on yhdistysjäsenyydet Kehitysvammaliitossa, Suomen Aivot ry:ssä ja Valtakunnallinen Lasten ja Nuorten Kuntoutus ry:ssä. Seija Aaltonen, Maria Arvio, Ari W Sulin ovat edustaneet yhdistystämme.

Kehitysvammalääketieteen erityispätevyys on nyt 32 lääkärillä, kaksi henkilöä suoritti pätevyyden vuonna 2021. Lääkäriliitto aloitti erityispätevyysohjelmien vastuutahojen vuosittaiset tapaamiset. Ohjelmien päivitys alkuvuoden 2022 kuluessa ja jatkossa viiden vuoden välein on tavoitteena.

Kajaanissa 7.1.2022
Tuomo Määttä, sihteeri

Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.

YHDISTYKSEN TOIMINTATAVOITTEET

 • Yhdistys työskentelee kehitysvammalääketieteen edistämiseksi sekä eettisten periaatteiden selkeyttämiseksi, järjestää kehitysvammaisia hoitaville lääkäreille jatko- ja täydennyskoulutusta ja huolehtii myös muun henkilöstön lääketieteellisestä koulutuksesta.
 • Yhdistyksen tavoitteena on edistää kehitysvammalääketieteen opetusta lääkärien perusopetuksessa. Yhdistyksen hallitus vastaa kehitysvammalääketieteen erityispätevyysohjelmasta.
 • Yhdistys tarjoaa asiantuntijatukea muille yhdistyksille ja järjestöille. Yhdistys pyrkii edistämään alan julkaisutoimintaa.
 • Yhdistys pitää tärkeänä myös kansainvälistä verkostoitumista ja alan kongresseihin osallistumista ja tukee jäsenten osallistumista alan kansainvälisiin kongresseihin. Pyrimme saamaan kansainvälisiä asiantuntijoita myös Suomessa järjestettäviin koulutustilaisuuksiin. 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Päivitämme kehitysvammalääketieteen erityispätevyysohjelman alkuvuoden aikana

Huolehdimme kehitysvammalääkäreiden ja alan henkilöstön koulutuksesta. Välitämme jäsenillemme tietoja muiden toimijoiden järjestämistä alan koulutuksista.

Vuodelle 2022 on suunniteltu seuraavat koulutukset (vastuuhenkilö):

 • TAYS:n kehitysvammalääketieteen luentosarja jatkuu keskiviikkoisin. Nina Bjelogrlic-Laakso.
 • Kehitysvammapsykiatrian päivät Turun Ruissalossa 12.-13.5.2022. Seija Aaltonen.
 • Turun lääketiedepäiville 2022 on valmisteltu ohjelmaehdotus. Maria Arvio
 • EAMHID:n kongressin 21.-23.9.2023 järjestetään Helsingissä. Yhdistys osallistuu valmisteluihin Kehitysvammaliiton ja KTO:n kanssa. Seija Aaltonen.

Osallistumme alan yhteistyö- ja tutkimushankkeisiin.

 • Tarjoamme asiantuntija-apua EAMHID (European Association for Mental Health in Intellectual Disability) 14. kongressin järjestämiseen Kehitysvammaliiton ja KTO:n kanssa.
 • Autismikirjon häiriötä käsittelevä Käypä hoito -suosituksen valmistelu on alkanut 23.11.2020, yhteyshenkilömme on Anneli Kylliäinen.
 • Down -oireyhtymän hoitosuositus on poistettu vanhentuneena. Maria Arvio (neurologia), Seija Aaltonen (psykiatria), Päivi Korhonen (yleislääketiede) ja Markku Nyman (kuntoutus) valmistelevat artikkelin aiheesta Duodecimissa julkaistavaksi.

Annamme asiantuntijalausuntoja.

 • Kuntoutussuositusten (”Hyvä kuntoutus” -lausunto) päivitys on koettu tarpeelliseksi. Lausunnon valmisteluun toivotaan osallistumaan kehitysvammalääkäreitä (PPSHP, PSHP, VSEHP)
 • Kannanotto kehitysvammapalvelujen asemasta sote-palveluissa on valmisteilla.