Toiminta

Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.

Vuosikokouskutsu

Suomen Kehitysvammalääkärit ry “työskentelee kehitysvammalääketieteen edistämiseksi “…

Tiedote vuosikokouksesta 13.3.2020:

Turun Ruissalossa 13.5.2020 suunniteltu vuosikous siirretään myöhemmin pidettävään ajankohtaan. Asiasta tiedotetaan emailina jäsenille ja täällä verkkosivuilla kokouspaikan ja ajankohdan varmistuttua.
29.6.2020 ajankohdaksi on varmistumassa Suomen Kehitysvammalääkäreiden aivoriihi -päivien aloituspäivä 15.10.2020 noin klo 13. Paikkana
Tuohilampi, Otalampi .

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
 4. Ääntenlaskijoiden valinta
 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 6. Yhdistyksen toimintakertomus 2019
 7. Yhdistyksen tilinpäätös 2019
 8. Toiminnantarkastajien lausunto
 9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
 10. Jäsenmaksu 2020
 11. Hallituksen jäsenet 2020
 12. Toimintasuunnitelma 2020
 13. Talousarvio v. 2020
 14. Toiminnantarkastajien valinta v. 2020
 15. Muut esille tulevat asiat
 16. Kokouksen päätös

Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2019–31.12.2019

Jäsenet 2019

Suomen kehitysvammalääkärit ry:ssä oli vuoden 2019 lopussa 127 lääkärijäsentä. Yhdistykseen liittyi kuusi henkilöä ja yksi kuoli. Yhdistyksellä on neljä kunniajäsentä: Marja-Leena Hassinen, Markus Kaski, Tom Sederholm ja Ari W Sulin.  

Varsinaiseksi jäseneksi yhdistykseen voi liittyä laillistettu lääkäri, joka on Suomen Lääkäriliitto – Finlands Läkarförbund ry:n jäsen ilmoittamalla yhdistyksen hallituksen jäsenelle halukkuutensa liittyä yhdistyksen jäseneksi. Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita kaikki kehitysvammaisten terveydestä ja hyvinvoinnista, palveluista tai niihin liittyvästä tutkimuksesta ja koulutuksesta kiinnostuneet lääkärit. Lääkäriliiton jäsenmaksuvälitys perii liittoon kuuluvien jäsenmaksut.  Kunniajäsenet ja eläkeläiset on vapautettu jäsenmaksusta.

Toiminta vuonna 2019

Vuosikokous oli 21.2.2019 Oulussa.

Yhdistyksen hallituksessa toimivat puheenjohtaja Seija Aaltonen, varapuheenjohtaja Maria Arvio, varainhoitaja Jarmo Körkkö, sihteeri Tuomo Määttä, jäsenet Nina Bjelogrlic-Laakso ja Minna Kuusela, varajäsenet Elina Knuuttila ja Petri Mattila sekä asiantuntijajäsenet Raija Kerätär ja Markku Nyman. Toiminnantarkastajiksi valittiin vuosikokouksessa Tiina Hankama ja Ari W Sulin.

Hallitus kokoontui vuonna 2019 3 kertaa: 21.2.2019, 29.8.–30.8.2019 (aivoriihikokous) ja 25.10.2019 lisäksi pidettiin tarpeen mukaan sähköpostikokouksia.

Hallitus käsitteli kehitysvammalääketieteen erityispätevyyden pätevöitymisohjelmaa, joka päivitettiin 28.10.2019 seuraavilta osin:

 • Erityispätevyyteen tähtäävä pätevöitymisohjelma on tarkoitettu erikoislääkäreille tai soveltuvalta alalta väitelleille tohtoreille, jotka ovat Suomen Lääkäriliiton jäseniä.
 • Hyväksyttäviä koulutuspaikkoja ovat sekä julkiset että yksityiset toimipisteet, joissa on kehitysvamma-alan lääkärin tehtäviä. Yksityissektorilla suoritettu palvelu saa olla kestoltaan enintään 1,5 vuotta, lisäksi yksityissektorilla toimivan lääkärin tulee toimia vähintään kuusi kuukautta joko erityishuoltopiirin tai sairaanhoitopiirin kehitysvamma-alan yksikössä, jossa on mahdollisuus erityispätevyyden omaavan kollegan ohjaukseen.

Hallituksen aivoriihikokouksessa 29.9.2019 alustivat professori Riitta Korpela (Suoli-mikrobi-aivoakseli), apulaisprofessori Marko Kalliomäki (Kehitykselliset neuropsykiatriset sairaudet ja suoli-aivoakseli) ja lastenneurologian erikoislääkäri Piia Haapala (Immunologiset mekanismit autismikirjon häiriöissä), kutsuttuina asiantuntijoina keskusteluun osallistuivat myös ravitsemusterapeutti Marjo Mäkitalo ja lastenneurologi Anna-Barbara Kress.

Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin pääasiassa kotisivuilla: https://kehitysvammalaakarit.fi.  Tietoa koulutustilaisuuksista välitettiin jäsenille myös sähköpostitse. Eila Keinonen/Qr-Media huolehti nettisivujen ja jäsenrekisterin päivityksestä.

Yhdistys järjesti tai osallistui vuonna 2019 seuraavien koulutustilaisuuksien järjestämiseen:

 • Epilepsian ja kehitysvammaisuuden geenipaneeli, 18.1.2019 KTO, Paimio. Maria Arvio
 • Kehitysvamma – uudet tuulet ja vanhat lääkkeet, 21.2.2019, Oulu. Maria Arvio
 • TAYS:n kehitysvammalääketieteen luentosarja.  Kehitysvammalääkäreillä ja alan työryhmillä on ollut mahdollisuus seurata TAYS:n kehitysvammalääketieteen luentosarjaa syksystä 2018 alkaen keskiviikkoisin 8.00-9.00 On-line -yhteydellä. Vastuuhenkilönä Nina Bjelogrlic-Laakso.
 • PSHP/TAYS Kehitysvammahuolto järjesti koulutuksen Kehitysvammaisuus ja työkyky 25.10.2019 yhteistyössä Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kanssa. Vastuulääkärinä toimivat Nina Bjelogrlic-Laakso ja Manta Tolvanen.
 • Yhdistys osallistui kehitysvammaseminaarikiertueelle KUN ON HALKI ELÄMÄN TOISISTA RIIPPUVAINEN Suomen Aivosäätiön, VLK Valtakunnallinen lasten ja nuorten kuntoutus ry:n sekä paikallisten järjestäjien kanssa syksyllä 2019 Tampereen, Helsingin, Turun, Oulun ja Kuopion alueilla

Hallituksen jäsenet antoivat henkilökohtaiset kannanottonsa Lääkäriliiton medikalisaatiotyöryhmälle kesän 2019 aikana. Työryhmän loppuraportti valmistui 18.11.2019.

Yhdistyksellä on yhdistysjäsenyydet Kehitysvammaliitossa, Suomen Aivot ry:ssä ja Vajaaliikkeisten Kunto ry:ssa.

Yhdistys onnitteli Seija Aaltosta sosiaalineuvoksen arvonimestä ja neuropsykologi Oili Sauna-ahoa väitöstutkimuksesta.

Kehitysvammalääketieteen erityispätevyyden tenttijöitä ei ollut vuonna 2019.

Kajaanissa 31.1.2020 Tuomo Määttä, sihteeri

Kehitysvammalääkärit – toimintatavoitteet 2020

Yhdistys työskentelee kehitysvammalääketieteen edistämiseksi sekä eettisten periaatteiden selkeyttämiseksi, järjestää kehitysvammaisia hoitaville lääkäreille jatko- ja täydennyskoulutusta ja huolehtii myös muun henkilöstön lääketieteellisestä koulutuksesta.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää kehitysvammalääketieteen opetusta lääkärien perusopetuksessa. Yhdistyksen hallitus vastaa kehitysvammalääketieteen erityispätevyysohjelmasta.

Yhdistys tarjoaa asiantuntijatukea muille yhdistyksille ja järjestöille. Yhdistys pyrkii edistämään alan julkaisutoimintaa.

Yhdistys pitää tärkeänä myös kansainvälistä verkostoitumista ja alan kongresseihin osallistumista ja tukee jäsenten osallistumista alan kansainvälisiin kongresseihin. Pyrimme saamaan kansainvälisiä asiantuntijoita myös Suomessa järjestettäviin koulutustilaisuuksiin. 

Kehitysvammalääkärit – toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Huolehdimme kehitysvammalääkäreiden ja alan henkilöstön koulutuksesta.
Vuodelle 2020 on suunniteltu seuraavat koulutukset ja vastuuhenkilöt:

 • TAYS:n kehitysvammalääketieteen luentosarja jatkuu keskiviikkoisin. Nina Bjelogrlic-Laakso
 • Kehitysvammapsykiatrian koulutuspäivät 14.5.–15.5.2020 Turun Ruissalossa, Kehitysvammaisten neuropsykiatriset haasteet 2020. Seija Aaltonen
 • Aivo-suoli akseli ja autismikirjo, Pitkäniemen sairaala, Tampere, 30.10.2020. Nina Bjelogrlic-Laakso

Osallistumme alan yhteistyö- ja tutkimushankkeisiin.

 1. Tampereen seudun autismiyhdistys TSAU ry järjestää kansainvälisen autismikonferenssin Neurospectrum Conference 2.-4.6.2019 Tampereella.  Kehitysvammalääkäriyhdistyksen verkkosivuilla tiedotetaan konferenssista. Keskustelua yhteistyöstä jatketaan.
 2. Duodecimin verkostovaliokunta on päättänyt toteuttaa autismikirjon häiriötä käsittelevän Käypä hoito -suosituksen. Yhdistyksemme on kiinnostunut toimimaan yhtenä suosituksen isäntäyhdistyksenä, yhteyshenkilömme on Anneli Kylliäinen.
 3. Epilepsialiitto, Kehitysvammaliitto (Helmi -hanke, kehitysvammaisen epilepsia)

Annamme asiantuntijalausuntoja.