Finlands Läkare för Utvecklingsstörda

Avsikten med Finlands Läkare för Utvecklingsstörda är att främj

  • forskningen i, vården och preventionen av utvecklingsstördhet
  • öka medlemmarnas yrkeskunnighet
  • bevaka deras yrkesmässiga intressen och främja branschens vetenskapliga utveckling
    och forskningen i utvecklingsstördhet och angränsande vetenskapliga områden.

Föreningen har ca 120 medlemmar. Läkare för Finlands utvecklingsstörda rf grundades 1983.

Organized by the Finnish Society of Intellectual Disability Medicine

Organized by the Finnish Society of Intellectual Disability Medicine works towards

  • promoting research into developmental disabilities, their treatment and prevention
  • promoting its members’ professional competence
  • attending to its members’ professional interests while advancing the field’s scientific development
  • promoting research in the field of developmental disabilities and related sciences

Organized by the Finnish Society of Intellectual Disability Medicine was established in 1983 and has currently about 120 members.