Säännöt

Yhdistyksen 13 § sääntömuutos käsiteltiin ja hyväksyttiin vuosikokouksessa 12.5.2022

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta lähetettävällä kutsulla. Kokouksista annetaan tieto yhdistyksen jäsenille sähköpostitse ja yhdistyksen internetsivuilla. Hallituksella on harkintavalta etäosallistumismahdollisuuden tarjoamiseen ja kokousten järjestämiseen etäyhteydellä.

Yhdistyksen sääntömuutos käsiteltiin ja hyväksyttiin vuosikokouksessa 8.5.2014

kohtaan 7 § 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja se on päätösvaltainen, mikäli se on sääntöjen mukaisesti kokoon kutsuttu. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 • Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallitus tai toiminnantarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta.
 • Valitaan kaksi toiminnantarkastaja

10 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 • Hallituksen on viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta luovutettava tilinpäätös ja muut hallintoa koskevat asiakirjat toiminnantarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään viikko ennen vuosikokousta.

Suomen Kehitysvammalääkärit, Finlands läkare för utvecklingsstörda

Säännöt v. 1992 lähtien:

1 §
Yhdistyksen nimi on Suomen Kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kehitysvammaisuuden tutkimusta, hoitoa ja ehkäisyä, lisätä jäsentensä ammatillista taitoa, valvoa heidän ammatillisia etujaan sekä edistää alan tieteellistä kehitystä ja kehitysvamma-alan ja sitä sivuavien tieteen alojen tutkimustyötä.

3 §
Tarkoituksena toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää tieteellisiä kokouksia ja kursseja
 • antaa lausuntoja viranomaisille, laitoksille ja yhteisöille kehitysvammaisuutta koskevissa asioissa
 • pitää yhteyttää laitoksiin, yhdistyksiin ja henkilöihin, joiden toiminta liittyy kehitysvammaisten tutkimukseen, hoitoon tai huoltoon tai yhdistyksen toimintaan
 • pitää yhteyttä muiden maiden vastaaviin yhdistyksiin ja alan kansainvälisiin liittoihin.

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia tai kannattavia jäseniä tai kunniajäseniä.

 • – Varsinaiseksi jäseneksi yhdistykseen voi liittyä laillistettu lääkäri, joka on Suomen Lääkäriliitto – Finlands Läkarförbund ry:n jäsen ilmoittamalla yhdistyksen hallituksen jäsenelle halukkuutensa liittyä yhdistyksen jäseneksi. Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita kaikki kehitysvammaisten terveydestä ja hyvinvoinnista, palveluista tai niihin liittyvästä tutkimuksesta ja koulutuksesta kiinnostuneet lääkärit.
 • Kannattavaksi jäseneksi voi yhdistyksen kokous hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön.
 • Kunniajäsenekseen voi yhdistyksen kokous kutsua yhdistyksen toimialalla erityisesti ansioituneen henkilön.

5 §
Varsinaiselta ja kannattavalta jäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenmaksua ei peritä kunniajäseniltä. Jäsen, joka kahtena peräkkäisenä vuotena jättää jäsenmaksunsa maksamatta kesäkuun loppuun mennessä, katsotaan johtokunnan päätöksellä erotetuksi yhdistyksestä.

6 §
Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

7 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja se on päätösvaltainen, mikäli se on sääntöjen mukaisesti kokoonkutsuttu.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
 2. Vahvistetaan yhdistyksen tilinpäätös.
 3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallitus tai tilintarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta.
 4. Päätetään varsinaisen ja kannattavan jäsenen jäsenmaksun suuruudesta alkaneelle vuodelle.
 5. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, ja varainhoitaja ja kaksi muuta varsinaista jäsentä ja lisäksi kahdelle viimeksi mainitulle henkilökohtainen varajäsen. Käsitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio alkaneelle vuodelle.
 6. Valitaan yhdistyksen edustajat kehitysvamma-alan pohjoismaisiin, muihin kansainvälisiin tai kansallisiin yhdistyksiin, joissa yhdistys on edustettuna.
 7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.
 8. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään kolme viikkoa ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat, joista kaikista on kokouskutsussa mainittava.

8 §
Hallitus johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittuina puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, varainhoitaja, ja kaksi muuta varsinaista jäsentä, kahdella viimeksi mainitulla on henkilökohtainen varamies,

 • edustaa yhdistystä
 • kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset
 • valmistelee niissä käsiteltävät asiat ja esityslistat
 • hoitaa yhdistyksen rahavarat
 • laatii yhdistyksen toimintakertomuksen,tilinpäätöksen,
 • toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä
 • pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtajan lisäksi on läsnä vähintään kolme muuta hallituksen jäsentä.

9 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä sekä juoksevissa raha-asioissa varainhoitaja yksin.

10 §
Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Hallituksen on viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta luovutettava tilinpäätös ja muut hallintoa koskevat asiakirjat tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

11 §
Vuosikokouksen lisäksi yhdistys voi tarvittaessa kokoontua ylimääräisen kokouksen, mikä on pidettävä, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/4 jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

12 §
Yhdistyksen kokouksissa on kullakin varsinaisella jäsenellä yksi ääni, mutta jäsen voi lisäksi valtakirjalla edustaa toista yhdistyksen varsinaista jäsentä. Kuitenkin ammattiyhdistysasioissa äänioikeus on vain kehitysvamma-alalla toimivilla varsinaisilla jäsenillä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta 15. ja 16 §:ssä mainittuja asioita. Äänestys suoritetaan avoimena, mutta jos joku varsinaisista jäsenistä ehdottaa suljettua lippuäänestystä ja ehdotusta kannatetaan, äänestys suoritetaan lippuäänestyksenä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa ja lippuäänestyksissä, joissa ratkaisee arpa.

13 §
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle jokaiselle jäsenelle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokous lähetettävällä kirjallisella kutsulla.

14 §
Yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen tarvitaan yhdistyksen kokouksessa 3/4 enemmistö annetuista äänistä.

15 §
Ollakseen pätevä on yhdistyksen purkamista koskeva päätös hyväksyttävä vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä.

16 §
Yhdistyksen purkautuessa sen jäljelle jäävät varat luovutetaan Suomen Lääkäriliitto – Finlands Läkarförbund ry.:lle.

17 §
Muissa asioissa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.