Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.

VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina 9.2.2018 klo 14.00 alkaen Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksessa (KTO), Myllyojantie 2, NASKARLA, Paimio.
 

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3.  Pöytäkirjan tarkastajien valinta
 4.  Ääntenlaskijoiden valinta
 5.  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 6.  Yhdistyksen toimintakertomus 2017
 7.  Yhdistyksen tilinpäätös 2017
 8.  Toiminnantarkastajien lausunto
 9.  Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
 10.  Jäsenmaksu 2018
 11.  Hallituksen jäsenet 2018
 12.  Toimintasuunnitelma 2018
 13.  Talousarvio v. 2018
 14.  Toiminnantarkastajien valinta v. 2018
 15.  Muut esille tulevat asiat

  Kokouksen esityslista ja liitteet on lähetetty jäsenistölle 5.1.2018 sähköpostitse.
  Verkkosivuilla julkaistaan tiivistelmä liitteistä:

  Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.

  TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2017–31.12.2017

  Jäsenet
  Suomen kehitysvammalääkärit ry:ssä oli vuoden 2017 alkaessa 120 lääkärijäsentä. Yhdistykseen liittyi kaksi jäsentä. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2018 alkaessa 122. Yhdistyksen jäsenistä neljä on kunniajäseniä.
  Varsinaiseksi jäseneksi yhdistykseen voi liittyä laillistettu lääkäri, joka on Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund ry:n jäsen ilmoittamalla yhdistyksen hallituksen jäsenelle halukkuutensa liittyä yhdistyksen jäseneksi. Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita kaikki kehitysvammaisten terveydestä ja hyvinvoinnista, palveluista tai niihin liittyvästä tutkimuksesta ja koulutuksesta kiinnostuneet lääkärit. Lääkäriliiton jäsenmaksuvälitys perii liittoon kuuluvien jäsenmaksut. Kunniajäsenet ja eläkeläiset on vapautettu jäsenmaksusta.

  Toiminta vuonna 2017
  Vuosikokous 30.3.2017 osallistui kahdeksan jäsentä..
  Yhdistyksen hallituksessa toimivat toimintavuoden aikana puheenjohtaja Seija Aaltonen, varapuheenjohtaja Maria Arvio, varainhoitaja Jarmo Körkkö, sihteeri Tuomo Määttä, jäsenet Anu Hirvonen ja Ari W Sulin, asiantuntijajäsenet Raija Kerätär, Anneli Kylliäinen ja Markku Nyman sekä varajäsenet Nina Bjelogrlic-Laakso ja Seija Raudasoja. Toiminnantarkastajiksi valittiin vuosikokouksessa Esko Pulkkinen ja Tiina Hankama.
  Hallitus kokoontui vuonna 2017 kolme kertaa: 30.3.2017, 24.–25.8.2017 (aivoriihikokous) ja 27.10.2017, lisäksi pidettiin tarpeen mukaan sähköpostikokouksia.
  Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin pääasiassa kotisivuilla kehitysvammalaakarit.fi. Tietoa koulutustilaisuuksista välitettiin jäsenille myös sähköpostitse.

  Yhdistyksen perustamisesta tuli kuluneeksi 35 vuotta 17.9.2017. Juhlimme tätä vuosikokouspäivänä 30.3.2017 Pieksämäellä. Juhlaa tuki Vaalijalan kuntayhtymä, jonka perustamisesta on kulunut 110 vuotta vuonna 2017. Johtava Lääkäri Anu Hirvonen valmisteli juhlan ohjelman.

  Koulutus
  Anu Hirvonen valmisteli vastuuhenkilönä koulutustilaisuuden Emotionaalisten ja adaptiivisten taitojen arviointi 31.3.2017 Vaalijalan tuki- ja osaamiskeskuksessa. Nina Bjelogrlic-Laakso toimi vastuuhenkilönä 27.10.2017 Tays Kehitysvammahuollon / Pirkanmaan sairaanhoitopiirin järjestämässä koulutuksessa Diagnostiikka osaksi vaikuttavaa kuntoutusta kehitysvammahuollossa. Osallistujia oli runsaasti molemmissa koulutuksissa.

  Yhteistyö ja vaikuttaminen

  Hallituksen aivoriihikokouksessa teemana oli nuorten kehitysvammaisten toimintakyky, syrjäytyminen työelämästä ja kehitysvammaisuuden diagnosointi aikuisiällä. Jarmo Körkkö ja Maria Arvio, Raija Kerätär, Anneli Kylliäinen ja Markku Nyman alustivat aiheesta, jonka käsittelyä jatketaan tulevassa kehitysvammapsykiatrian koulutuksessa. Seija Aaltonen toimii koulutuksen vastuuhenkilönä.

  Yhteistyö Nordisk Förening för Funktionshinder och Oral Hälsa (NFH) -yhdistyksen kanssa käynnistyi koulutustilaisuuden Kehitysvammaisten suun terveys suunnitteluna ja toteutuksena 9.2.2018. NFH:n puheenjohtaja erikoishammaslääkäri Mikael Skogman osallistui 25.8.2017 aivoriiheen.
  Nina Bjelogrlic-Laakso valmisteli Kehitysvammalääkärit ry:n kannanoton hallituksen esitykseen laiksi kliinisistä lääketutkimuksista.

  Maria Arvio on hoitanut Turun ja Oulun yliopiston määräaikaista kehitysvammalääketieteen yhteisprofessuuria. Maria Arvio toimii myös Suomen Aivot ry:n hallituksessa varajäsenenä.

  Yhdistyksellä on yhdistysjäsenyydet Suomen Aivot ry:ssä ja Vajaaliikkeisten Kunto ry:ssa, jonka kokouksissa Ari W Sulin edusti yhdistystä. Kehitysvammalääketieteen erityispätevyyden tentaattoreina toimivat Maria Arvio, Tuomo Määttä ja Seija Aaltonen.
  Seija Aaltonen ja Jarmo Körkkö toimivat Oikeusasiamiehen kansallisen valvontaelimen kehitysvammalääketieteen asiantuntijoina.

  Downin oireyhtymän käypä hoito -suosituksen päivittämiseen ajanmukaiseksi ei ollut mahdollisuutta Duodecimin rahoituksella ja suositus poistui käytöstä 1.12.2017, suosituksen viimeinen päivitys valmistui joulukuussa 2010. Nina Bjelogrlic-Laakso, Maria Arvio, Seija Raudasoja, Oili Sauna-aho ja Tuomo Määttä valmistelevat artikkelia aiheesta muistisairaus Downin oireyhtymässä, toimintakyky ja seuranta aikuisiällä. Duodecimin verkostovaliokunta on päättänyt toteuttaa autismikirjon häiriötä käsittelevän Käypä hoito -suosituksen. Yhdistyksemme on kiinnostunut toimimaan yhtenä autismikirjon Käypä hoito -suosituksen isäntäyhdistyksenä, yhteyshenkilömme asiassa on Anneli Kylliäinen.

  Seija Aaltonen toimii EAMHID:n (The European Association for Mental Health in Intellectual Disability) hallituksessa, joka kokoontuu syyskuussa 2018 Suomessa. Yhdistyksen puheenjohtaja Seija Aaltonen valmistelee tätä tapaamista Paimiossa. Ulkomaisia asiantuntijoita pyritään kutsumaan myös kehitysvammalääkäriyhdistyksen tuleviin koulutuksiin, koulutusyhteistyötä käsitellään hallituksen aivoriihikokouksessa 2018.
   
  Kajaanissa 4.1.2018
   
  Tuomo Määttä, sihteeri
   
  Suomen kehitysvammalääkärit –
  Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.
   
  YHDISTYKSEN TOIMINTATAVOITTEET
   
  Yhdistys työskentelee kehitysvammalääketieteen edistämiseksi sekä eettisten periaatteiden selkeyttämiseksi, järjestää kehitysvammaisia hoitaville lääkäreille jatko- ja täydennyskoulutusta ja huolehtii myös muun henkilöstön lääketieteellisestä koulutuksesta.
  Yhdistyksen tavoitteena on edistää kehitysvammalääketieteen opetusta lääkärien perusopetuksessa. Yhdistyksen hallitus vastaa kehitysvammalääketieteen erityispätevyysohjelmasta.
  Yhdistys tarjoaa asiantuntijatukea muille yhdistyksille ja järjestöille. Yhdistys pyrkii edistämään alan julkaisutoimintaa.
  Yhdistys pitää tärkeänä myös kansainvälistä verkostoitumista ja alan kongresseihin osallistumista ja tukee jäsenten osallistumista alan kansainvälisiin kongresseihin. Pyrimme saamaan kansainvälisiä asiantuntijoita myös Suomessa järjestettäviin koulutustilaisuuksiin.
   
  Toimintasuunnitelma vuodelle 2018
  1.  Huolehdimme kehitysvammalääkäreiden ja alan henkilöstön koulutuksesta.
  2.  Osallistumme alan yhteistyö- ja tutkimushankkeisiin.
   
   

Hallitustyöskentely

Ilon pisara
Kehitysvammalääkäreiden yhdistyksen tunnus